Jingan | 18+
Xuhui | 1+
Huangpu | 4+
Pudong | 0+
Changning | 0+
Qingpu | 0+
Hongkou | 0+
Yangpu | 0+
Songjiang | 0+
Minhang | 0+
Putuo | 0+
Baoshan | 0+
Jiading | 0+